Crkva sv. Franje Asiškog u Rasnu!

Prvi je spomen o gradnji crkve u Rasnu molba župnog ureda Biskupskom ordinarijatu u Mostaru da može dio crkvenog novca uporabiti za “nabavit alat za kopanje kamena za crkvu“. Današnja crkva u Rasnu je se započela zidati 1938.godine. Crkva je skladna gradnja križnog tlocrta u smjeru istok-zapad: duga 25,80 m. a široka je 11,35 m.Polukružna apsida je dimenzija 5,60 x 4,40 m. Dvije postrane kapele su ustvari jednostavne širine 90 cm. Crkva ima betonski kor širine 3,75 m. Zidovi crkve su debeli 75 cm. Gotovo cijeli vijenac je od kamena osim dijela koji je 1958 nadograđen cementom. Zvonik crkve visok je 16.4 metara.